شب یلدا که میشه حافظ یک سر داره و هزار سودا. امسال هم برای اینکه نیت ها قاطی نشه، دست به دامن رفقا شده.فال امسال فرق داره، همین جوری نیست، تو دلت یه چیزی بگی و یه صفحه بیاد، سرنوشتت رو بگه. نیت کن.