تلفن تماس

تلفن تماس با داروخانه دکتر ثابت

07132307530 – 07132357990

واحد دارویی و مکمل داخلی 1

واحد آرایشی و بهداشتی
داخلی 2

پست الکترونیک

[email protected]

آدرس پستی

شیراز – خیابان زند – روبروی دانشکده مهندسی 1 -جنب مجتمع پزشکی یاس – داروخانه دکتر ثابت

کد پستی :

14188-44553