در این بخش مجوز های اخذ شده از معاونت غذا و دارو برای داروخانه و هم چنین مجوز فروش اینترنتی ثابت فارما قرار داده شده است